7 Riječi Isusa Krista sa Križa

BD – 5092 (Kristova Patnja) ..........................................................................

BD -  6513 (Okajanje krivnje kroz Isusa Krista) ............................................
BD – 7668 ('Dovršeno je!') ............................................................................
BD – 7083 (Veliki Petak) ...............................................................................
BD – 7758 (Isusove Riječi na Križu: 'Žedan Sam!') .......................................
BD – 7764 (Isusove posljednje Riječi na Križu) ..........................................
BD – 8201 ('Bože Moj, Bože Moj, zašto Si Me napustio?!') .......................
BD – 8964 (Veliki Petak)..............................................................................
 
 
 
Bertha Dudde, br. 5092, 23 Ožujak1951
Veliki Petak
 
KRISTOVA PATNJA…
 
Kristova patnja na križu se čak ni približno ne može učiniti razumljivom ljudima na Zemlji, pošto u njihovom nesavršenom stanju oni ne mogu shvatiti što za savršeno ljudsko biće znači pasti žrtvom grijeha, jer ljudska je opakost/nepravednost efektivno trijumfirala nad Njime Koji im nije nanio nikakvu štetu. Pakleni su skotovi učinili da prosvjetljena duša Isusa, čovjeka, drhti, pa ipak ona se nije branila…  Ona je sve izdržala; unatoč tome je bila pogođena užasom zbog toliko prljavštine i zla od ljudi. Ona je neopisivo patila, čak puno više od tijela, zbog onog što je trebala pretrpjeti. Duša je bila okružena tamom i njezino svjetlo nije bilo sposobno podnijeti tamu; isto tako, ona nije bježala pošto je htjela ispiti čašu do dna kako bi iskupila čovječanstvo. Dala je svoje svjetlo, jer inače se ono što je ljubav Isusa, čovjeka, htjela da joj se dogodi kako bi Bogu ponudila žrtvu za grijehe čovječanstva, ne bi moglo dogoditi. Zbog toga je ona dozvolila svojem svjetlu da postane neučinkovito i sebe je našla sred tame koja ju je užasno mučila i plašila te povećavala njezinu patnju tisućerostruko, jer patnja duše nadilazi fizičku bol, što može biti shvaćeno jedino od strane savršenog ljudskog bića.
 
Isus je, međutim, bio savršen kao što je Njegov Otac na nebu savršen… a ipak ona se i dalje nalazila na Zemlji posred grijeha… Njegovo kraljevstvo je bilo kraljevstvo svjetla, Zemlja je bila Sotonino kraljevstvo, i u ovom kraljevstvu je svjetlosna duša dopustila sebi da bude zlostavljana. I najčišće i najjarkije Biće Koje je ikad živjelo na Zemlji je bilo užasnuto. Ona je sebi morala dopustiti da bude dodirnuta rukama prema kojima je osjećala odvratnost, budući su se one pružale iz pakla i ščepale ju, ona je morala čuti škodljive riječi; bila je efektivno odvojena od svojeg svijeta i potpuno na nemilost tami, što je zasigurno bila njezina vlastita volja od vječnosti kako bi ostvarila djelo Spasenja, pa ipak to nije bilo manje grozno, jer bilo je to biće užasnuto i mučeno do točke iscrpljenosti…  
 
Zato je Isus uzviknuo: ‘Moj Bože, Moj Bože, zašto si Me ostavio…’ (Matej 27:46) U tom trenutku ona se više nije sijećala svoje misije, ona je jedino osjećala odvojenost od Boga, od svjetla, za Kojim je žudjela i Kojeg je zazivala u svojoj nevolji… To je bila najokrutnija stvar ikad doživljena od strane čovjeka na Zemlji, pošto On nije samo trebao otrpjeti tjelesnu patnju već također jer je duša patila još puno znatnije, što čovječanstvo ne može razumjeti. Iz ovog razloga ni jedno ljudsko biće, bez obzira koliko bi trebalo patiti, neće biti sposobno doseći stupanj kojeg je čovjek Isus morao izdržati, Koji je već znao za to puno ranije i Njegova je ljudska priroda molila: ‘Oče, ako je Tvoja volja, uzmi ovu čašu od Mene: ali Ne Moja, već neka bude Tvoja volja…’ (Matej 26:39)
 
To je također bila volja Njegove duše, koja je sebe bila potpuno podredila Bogu, da bi ostvarila djelo Spasenja i ona je prihvatila svoju sudbinu, jer njezina je ljubav spram grešne ljudske rase bila neizmjerna, ali isto tako krivnja grijeha je bila toliko ogromna  da su se jedino najviši stupanj boli i patnje mogli računati kao žrtva okajanja, koje je prema tome bilo izvršeno od strane Isusa ljudskog bića. Ipak dubina patnje je bila neizmjerna kao i Njegova ljubav, koja Ga je nagnala uzeti svu patnju tijela i duše na Sebe kako bi iskupio čovječanstvo od vječne smrti.   AMEN
 
***
 
Bertha Dudde, br. 6513, 30 Ožujak 1956
 
OKAJANJE KRIVNJE KROZ ISUSA KRISTA…
 
Uzimanje grijeha čovječanstva na Sebe je bilo neopisivo teško… Nije postojalo ni jedno loše djelo koje ne bi moralo imati učinak na ljude, i vi bi morali neopisivo patiti da ste sami bili morali otkloniti svaki grijeh koji vas je teško pritiskao/opterećavao. Grijeh prijašnjeg buntovništva protiv Boga (= ovo se ne odnosi na Adamov grijeh, već na pobunu prvostvorenih u savršenstvu stvorenih anđeoskih bića; vidi knjižicu br. 15) je bio toliko ogroman sam po sebi da bi vi bili nesposobni okajati ga, niti u vašem ograničenom niti u ljudskom stanju… Iz ovog razloga Sam Ja uzeo svu vašu krivnju na Sebe, sakupio Sam rezultat svakog zlog djela i opteretio Moje ljudsko tijelo sa njime, koje je onda okajalo vašu krivnju podnijevši jednu izuzetno bolnu smrt na križu… Bio Sam potaknut od strane Moje ljubavi pomoći vam… I svi svjetlosni duhovi, svi prvo-stvoreni entiteti koji su Mi ostali lojalni, su bili ispunjeni sa istom ljubavlju spram vas… Ljubav, međutim, neće nikada pustiti da nešto zaluta, ljubav neće ostaviti ništa u tami, muci/jadu i agoniji… Ljubav je Sebe ponudila za izbavljenje, za iskupljenje ogromne krivnje… Sama Ljubav je sišla na Zemlju u entitetu ispunjenom sa svjetlom i ljubavlju… Ali predstojeći događaji na Zemlji su se morali zbiti u ljudskoj formi; Ljubav je morala uzeti ljudsku odjeću, Ja Sam Sebe morao utjeloviti u mesu i prema tome uzeti prebivalište u ljudskom biću Isusu, Koji je unatoč tome bio tako čist i bez grijeha da Sam Ja bio u stanju Sebe očitovati u Njemu… I ovo ljudsko biće Isus je učinilo nadoknade (ili ‘platilo odštete’) za vaš grijeh, Isus čovjek je uzeo ogroman teret grijeha čovječanstva na svoja leđa i sa njime hodao do križa…
 
Čak ako bi vam nadljudska patnja bila opisana mnogo puta, vi bi bili nesposobni shvatiti njezinu veličinu budući bi nesavršenstvo vaše prirode to spriječilo… Njegova je patnja bila neusporedivo teška, i On je znao o tome daleko unaprijed pošto je bio ispunjen sa Mojim duhom, budući Sam se Ja Osobno bio nastanio u Njemu. Posljedično tome, On je znao sve, On je znao za Svoju misiju kao i za Svoje raspeće. Njegova je duša drhtala i tresla se budući je On bio ljudsko biće, a iako je Božanstvo koje je On bio ostvario uslijed Njegove ljubavi zasigurno dalo snagu, ono nije umanjilo veličinu/količinu njegove patnje… Ljudsko biće Koje je željelo patiti namjesto Njegovih bližnjih ljudskih bića kako bi im pomoglo je hodalo do križa. Budući je ovo ljudsko biće znalo za ogromnu patnju onih koji su od strane Mojeg neprijatelja (Sotone) bili držani u zarobljeništvu u bezdanu… Isus je znao da se žrtva mora napraviti kako bi otkupio duše od ovog protivnika… On je znao da se ogromna krivnja grijeha mora okajati da bi se zadovoljila Pravda Oca, Koji u očinski dom nije mogao primiti ni jedno dijete opterećeno krivnjom… On Mi je želio vratiti Moju djecu, On je želio platiti otkupnu cijenu za duše… I pošto je krivnja bila užasno velika, žrtva je također morala biti iznimno teška…
 
I iz ovog je razloga čovjek Isus znajući prihvatio patnju, iz ovog je razloga On dopustio što Mu je bilo učinjeno i što ni jedno ljudsko biće osim Njega nije moglo bilo izdržati… On je svjesno hodao put do križa i podnio neopisive muke koje su konačno završile sa najbolnijom smrću na križu… Vi ljudi ste i dalje nesposobni cijeniti ogromnost ovog djela samilosti ali vi uvijek trebate zapamtiti da je On bio potpuno nevin i da je patio namjesto vas, koji se bez Njegovog djela Spasenja nikad ne bi bili povratili k Ocu iz bezdana… Ja Osobno Sam bio unutar Isusa ljudskog bića, On je bio pun ljubavi budući On nikad ne bi mogao obaviti ovaj zadatak bez nje. Međutim, Ja Sam morao ostati nijem tijekom najbolnijih sati Njegovog puta patnje budući je ljudsko biće moralo patiti i umrijeti, budući Božanstvo unutar Njega nije moglo patiti ali u skladu sa božanskom pravdom Božanstvo unutar Njega nije niti moglo iskupiti ikakvu krivnju bez okajanja… Jednog dana ćete vi biti u stanju razumjeti punu dubinu onog što vam je i dalje nerazumljivo, i onda ćete vi, također, biti sposobni sudjelovati u ovom najvećem činu milosti. Zahvaljujući Njegovom ljudskom postojanju Isus čovjek je živio u vašem carstvu i Njegova duša, budući se spustila iz kraljevstva svjetla, je užasno patila budući je gledala u najdublju tamu i bila je opsjednuta silama pakla… Tako Isus ljudsko biće nije samo patio fizički već je izdržao najintenzivnije muke duše koje su povećale Njegovu patnju tisućerostruko… Pa ipak (ili ‘unatoč svemu tome’), On je vama ljudima donio spasenje od grijeha i smrti. AMEN
 
***
 
Bertha Dudde, br. 7083, 4 Travanj 1958
 
VELIKI PETAK…
 
Trebate se uvijek prisjećati Moje beskonačne ljubavi koja Me je motivirala ostvariti za vas čin Spasenja… Štogod je čovjek Isus doživio i pretrpio na Zemlji On je bio prihvatio poradi Njegove ljubavi spram Svojih bližnjih ljudskih bića za koje je znao kako trpe tešku duhovnu bijedu. Još kao čovjek je On već znao za ogromnu krivnju grijeha čovječanstva i beznadežnost da oni sebe oslobode bez pomoći. Ovo znanje je bilo rezultat Njegovog života ljubavi, i tako se On sažalio nad čovječanstvom htijući pomoći. Međutim, kao rezultat Njegove ljubavi On je također shvatio kako je morao ispuniti misiju… da Sam Ga Ja Osobno poslao na Zemlju da Mi posluži kao posuda, i tako Sam Ja Osobno mogao ostvariti djelo Spasenja u Njemu za iskupljenje spomenute krivnje grijeha (2 Korinćanima 5:18, 19)… I u skladu sa ovom misijom je Njegov život na Zemlji napredovao… život nebrojenih/neizrecivih poteškoća i boli koji su Ga najprije trebali usavršiti i koje je Njegova duša iskusila jednostavno poradi Njegovog združivanja sa grešnim ljudima, budući je Njegova duša bila sišla iz kraljevstva svjetla u tamu. Ali najprije je zemaljska čaura koja je ograđivala dušu trebala biti pročišćena pomoću tih boli i poteškoća, tako što će se uvijek odupirati požudama i strastima koji su prianjali uz nju kako bi postala dostojan prijemnik za Mene Osobno, ali Koji Ga je onda potpuno i sasvim prožeo i tako postao jedno sa Njime…
 
I sada je Njegova stvarna misija počela: donijeti svjetlo ljudima, proglasiti im istinu, propovijedati Evanđelje ljubavi i na taj način ukazati i primjerom pokazati put kojim su se oni također trebali zaputiti ako su nakon smrti željeli ući u kraljevstvo svjetla i blaženstva… da bi konačno zaključio Njegov zemaljski put sa neusporedivim činom milosrđa… sa Njegovom najgorčom patnjom i mučnom smrću na križu kao žrtvom za krivnju grijeha čovječanstva… I ova je misija doista bila ostvarena od strane ljudskog bića ali Ja Osobno Sam bio u ovom ljudskom biću, Ja Osobno, Vječna Ljubav, Sam ostvario djelo Spasenja (2 Korinćanima 5:18, 19), budući je jedino ljubav bila sposobna napraviti takvu žrtvu, jedino je ljubav mogla podnašati muke križa, i jedino je ljubav mogla pronaći snagu da strpljivo ustraje/pretrpi u potpunoj svjesnosti sve do Njegove smrti… A premda je čovjek Isus izgovorio na križu riječi, ‘Moj Bože, Moj Bože, zašto Si Me ostavio…’ (Matej 27:46; Marko 15:34) bilo je to, naposlijetku, jedino proglašenje da Ga Božanstvo u Njemu nije prisililo na Njegovu akciju nego da je ljudsko biće Isus dobrovoljno ponudio žrtvu namjesto Njegovih bližnjih ljudskih bića, da Ga je ljubav unutar Njega motivirala da nastavi ali da Ja nisam onemogućio Njegovu slobodu misli i djelovanja.
 
Isus, čovjek, je uzeo na Svoja ramena cjelokupni teret grijeha čovječanstva i hodao sa njime do križa… Ni jedan od vas ne može razumjeti potpuno značenje ovih Riječi… Iako Sam Ja Osobno ostvario čin milosrđa, budući bez ljubavi čovjek Isus ne bi bio sposoban na Sebe uzeti toliku količinu bola i patnje… pa ipak istovremeno ‘Božanstvo’ nije moglo patiti i zbog toga je stupanj boli i patnje trebao biti pretrpljen od strane duše koja je sposobna patiti, od strane ljudskog bića Čije je tijelo bilo osjetljivo na bol i Koji je tako na ovaj način nadoknadio za ono što je prouzročilo da cijelo čovječanstvo postane grešno pred Bogom. I Njegova je duša također neizreciovo patila pošto je došla iz kraljevstva svjetla i tamu na Zemlji je doživjela kao neopisivo mučenje…
 
Čovjek Isus je bio ‘Moj Sin, sa Kojim Sam bio potpuno zadovoljan…’ (Matej 3:17; 17:5; Marko 1:11; 9:7; Luka 3:22; 2 Petrova 1:17) On Mi je bio privržen u svakom smislu, sa svom Njegovom ljubavlju, On je živio među grešnim ljudima i Njegova je duša neprestano bila u potrazi za Mnom, Njegovim Bogom i Ocem od vječnosti, Njegova ljubav Me prisilila u Njega neprestano utjecati, i na taj način se moglo ostvariti sjedinjenje između čovjeka i Boga, to jest, ‘Božja ljudska manifestacija/očitovanje’ je moglo proslijediti u apsolutnom zakonskom redu. Jer Ja nikad ne bi mogao odabrati utjelovljenje u ljudskoj čauri koja nije bila čista ljubav budući se Ja Osobno ne mogu sjediniti sa nečim nečistim… A kroz patnju čovjeka Isusa je svaka nezrela supstanca postala produhovljena… i istovremeno je cijelo čovječanstvo bilo oslobođeno od krivnje grijeha pošto je jedno ljudsko biće Sebe žrtvovalo iz ljubavi namjesto Njegovih bližnjih ljudskih bića.
 
Čovjek Isus je Mene Osobno proslavio kroz Svoju smrt, i Ja Sam proslavio Njega (Ivan 12:28) time što Sam Ga odabrao kao vječno vidljivu izvanjsku pojavu za Sebe (= u smislu, ‘kao Svoje lice’)… time što Sam u Njemu postao vidljivo Božanstvo za sva Moja stvorena bića koja su sebe učinila dostojnima ‘Promatranja Boga’. Sve dok živite na Zemlji vi zauvijek možete vizualizirati Moju beskonačnu ljubav koja vam je pomogla da se kroz čin Spasenja oslobodite… ali vi ćete jedino razumjeti potpunu dubinu ovog djela milosrđa kada sami uđete u kraljevstvo onostranog, kada vas svjetlo realizacije opet prožme kao što je to činilo u početku… Onda također i vi sami možete sudjelovati, vi ćete ga doživjeti kao stvarnost i jedino onda ćete razumjeti Moju beskonačnu ljubav koja je napravila sve što je bilo potrebno napraviti da bi povratila svoju djecu koja su jednom zalutala uslijed ogromnog grijeha otpadništva od Mene.  AMEN 
 
***
 
Bertha Dudde, br. 7668, 7 Kolovoz 1960
 
’DOVRŠENO JE...’
 
Onaj Koji je Sebi dozvolio da bude prikucan na križ poradi vaših grijeha je uistinu ostvario čin iskupljenja čovječanstva od grijeha i smrti. Jer Ja Osobno sam boravio u ljudskom biću Isusu, tako to nije bilo samo ljudsko biće koje je ostvarilo čin kojeg jedino treba suditi u zemaljskom smislu, već Sam se Ja Osobno sažalio nad cijelim čovječanstvom i okajao Sam njegove grijehe kako bi mu omogućivo povratak k Meni, koji je postao nemoguć za svakog pojedinačnog čovjeka poradi prvobitnog grijeha, to jest, krivnje prošlog otpadništva od Mene i (pro)pada(nja) u bezdan. Mora opetovano biti naglašavano kako Sam Ja Osobno podnio žrtvu u ljudskoj čauri (2 Korinćanima 5:18, 19)… I mora biti istaknuto da je ‘Ljubav’ izvršila ovu žrtvu, ali da Sam Ja Osobno Vječna Ljubav. Vi ljudi ste nesposobni shvatiti cijelu dubinu ovog čina, ali možete biti sigurni da to nije bilo ‘ljudsko djelo’, premda je ljudsko biće Isus žrtvovao Svoj život na križu; pa ipak to se dogodilo jedino da bi čovječanstvo zamjetilo i postalo svjesno svoje ogromne krivnje, iskupljenje koje je zahtjevalo izvanredno djelo koje je bilo i koje će ostati jedinstveno. Pri tome je bilo ostvareno potpuno iskupljenje tako da jedino zavisi o volji ljudskog bića da sebe oslobodi od krivnje grijeha koja ga opterećuje sve dok on ne prizna čin Spasenja Isusa Krista. Čin Spasenja je bio ostvaren za sva vremena… Ne treba biti ponavljano, on pokriva iskupljenje svih jednom-palih duhovnih bića budući Sam se Ja Osobno pobrinuo za to, poradi Moje ljubavi Ja Osobno Sam htio otkloniti grijeh i pravde radi Sam napravio naknade za njega. Ogromna količina patnje koju je ljudska čaura morala pretrpjeti je za Mene bilo dovoljno okajanje… Međutim, Samo ljudsko biće Isus bi bilo nesposobno izdržati količinu patnje da Mu Ljubav u Njemu to nije omogućila.
 
Opet i iznova Ja naglašavam kako ovaj čin Spasenja jeste a i ostat će jedinstven, budući će njegov iskupljujući učinak trajati svu vječnost. Sve dok pali duhovi još postoje, Božanski Iskupitelj Isus Krist će također biti spominjan, i priznavanje Njegovog čina Spasenja će uvijek osloboditi ljude od krivnje njihovog prošlog otpadništva od Mene i, doista, nikakva daljnja žrtva okajanja neće biti potrebna pošto Sam Ja Osobno ostvario ovu žrtvu za cijelu vječnost… Zato vi ljudi trebate biti zadovoljni sa ovim objašnjenjem i ne obraćati pažnju na sotonski-naklonjene događaje koji se ne mogu uskladiti sa Mojim činom Spasenja. Jer ako je ikad Moj čin Spasenja opisan kao nepotpun, ako je ljudima ikad ukazan put ka sreći drugi nego put do križa, onda se ne može govoriti o Božanskom djelovanju duha; onda će tamo biti na djelu sile koje hoće spriječiti vaše iskupljenje, koje vas pokušavaju odvratiti od Mene, Koji želim biti prepoznat i priznat u Isusu Kristu… U tom slučaju vi trebate biti oprezni, jer Moj neprijatelj zna kako sebe predstaviti u anđeoskom svjetlosnom odijelu (2 Korinćanima 11:14) i onda će vam biti teško razotkriti ga.
 
Ali uvijek zazivajte Isusa Krista, Koji zasigurno prepoznaje Njegovog neprijatelja i protivnika, i apelirajte Mu za zaštitu. Jer On i Ja smo Jedno, i ako Mi se molitve za ispravno razmišljanje i za zaštitu u svakoj duhovnoj nevolji onda se više nećete morati brinuti, jer onda ćete biti vođeni gdje god išli, ‘iskupljenje’ će sebe otkriti u vama… a vi ćete jasno i sa sigurnošću prepoznati kojim ćete se putem morati zaputiti i gdje vam prijeti opasnost. Iskupio Sam vas od svih grijeha, jer Moje je raspeće bilo okajanje za vaše grijehe. I ovaj čin okajanja ne može biti umanjen od strane Mojeg neprijatelja, unatoč tome on će nastaviti pokušavati utjecati na vas ljude tako da postanete nesigurni i počnete sumnjati u Mene kao vašeg Iskupitelja Isusa Krista… Jer tijekom posljednjeg vremena ustat će mnogi lažni Kristi i lažni proroci i pokušati vas odvući krivim putevima (Matej 24:24). Onda trebate biti snažni u vjeri i znati da se jedino trebate držati Isusa Krista, jer čineći tako vi priznajete Mene Osobno i zazivate Me kao Oca u svakoj nevolji i patnji tijela i duše… AMEN
 
***
 
 
Bertha Dudde, br. 7758, 28 Studeni, 1960
 
ISUSOVE RIJEČI NA KRIŽU: ‘ŽEDAN SAM…’
 
(Ivan 19:28)
 
Ja žeđam za vašom ljubavlju… i kada se prisjetite Mojih Riječi koje Sam izgovorio na križu ‘Žedan Sam…’ znat ćete da to nije bila jednostavno fizička čežnja već da je Moja duša žeđala za ljubavlju Mojih živih tvorevina… da je ‘Božanstvo’ u čovjeku Isusu (pro)govorilo, budući je sada čin bio ostvaren dok Sam čekao na smrt na križu… Žeđao Sam za vašom ljubavlju koja vas je trebala dovesti nazad k Meni nakon što Sam iskupio grijeh krivnje za vas. Jer najprije vi trebate oživjeti ljubav u vama kako bi prepoznali i priznali Mene Osobno u Isusu Kristu i time znali razlog  za čin Spasenja (ili ‘se upoznali sa činom Spasenja’), jer jedino ljubav je bila u stanju obznaniti vam ovo znanje, jedino kroz ljubav ste Me vi bili u stanju prepoznati…
 
Isus ‘ljudsko biće’ je izgovorio ove Riječi na križu ali On je već bio sjedinjen sa Mnom i time su ove bile Božje Riječi koje su se podigle iz izmučenog tijela, i te se Riječi trebaju razumjeti kako Sam vam ih objasnio… da je Božanstvo čeznulo za ljubavlju Svojih živih tvorevina… Isus ljudsko biće nije bio svjestan da je izgovorio ove Riječi, i Ja Sam izrazio Sebe tako da su ljudi razumjeli jedino zemaljsko značenje Riječi, pošto oni ne bi bili shvatili da je Božanstvo dopustilo ovu nadljudsku patnju koja je, međutim, bila okajanje za izvorni grijeh poradi kojeg Sam se spustio na Zemlju. Razlog za ogromnu ljudsku krivnju je ležao u činjenici da su oni jednom odbacili Moju ljubav i da su sami postali bezobzirni… I Ja Sam čeznuo za ljubavlju ovih bića koje je Isusovo raspeće povratilo k Meni pod uvjetom da je samo ljudsko biće dragovoljno/pripravno (= k tome teži). I baš ova dragovoljnost pretpostavlja ljubav…
 
Jednom kada Sam posjedovao ljudsku ljubav oni su Mi se također vratili njihovom vlastitom slobodnom voljom i bili su sposobni to napraviti, pošto je čin Spasenja bio ostvaren za cijelu ljudsku rasu. I ako uzmete u obzir Isusove Riječi na križu na ovaj način, onda će vas ljubav za kojom je On čeznuo nagnati k Njemu, u kojem slučaju Mi vi ukazujete vašu ljubav za kojom Sam čeznuo još od vašeg otpadništva od Mene… Jer ‘ljubav’ vas je dovela u postojanje, ‘ljubav’ vam je dala test volje pošto ste bili naumljeni postati čak više od onog što Sam Ja bio sposoban ‘stvoriti’ za Sebe… jer vi ste trebali postati Mojom ‘djecom’…
Moja vas je ljubav pratila u ponor bezdana kako bi vam pomogla ponovno se uzdići, i Moja je ljubav ostvarila čin Spasenja za vas… I zauzvrat vi Mi jedino trebate podariti vašu ljubav… vi Me trebate voljeti sa takvom dubinom osjećaja koju jedino dijete može osjećati za svoga oca. Kada Sam žrtvovao Moj život na križu za vas, vaša je krivnja bila okajana i vaš je povratak k Meni postao moguć, Moja žrtva ljubavi je bila sposobna zapaliti vašu ljubav u vama, vi ste ju bili u stanju prepoznati kao takvu pošto vi više niste bili zarobljeni u tami budući Sam vam Ja donio ‘svjetlo’: … Moje Božansko učenje ljubavi, koje vam je ukazalo put do Mene a sprovođenje kojeg je predstavljalo ponovnu transformaciju vaše prirode u ljubav, što će naknadno rezultirati u vašem trajnom sjedinjenju sa Mnom i time također u ispunjenju Moje čežnje za vašom ljubavlju…  AMEN
 
***
 
Bertha Dudde, br. 7764, 4 Prosinac 1960
 
ISUSOVE POSLJEDNJE RIJEČI NA KRIŽU…
 
Ja vam uvijek želim dati ono za čim žudite. Vi jedino trebate obratiti pažnju na vaš unutarnji glas i on će vas istinito podučiti, jer Ja želim da živite u istini i steknete jasno razumijevanje: Moje uskrsnuće je vama ljudima donijelo spasenje, ono je iskupilo vašu prošlu krivnju grijeha… Kao ljudsko biće Isus Ja Sam na Sebe uzeo ekstremnu bol, i Moja je sudbina bila najgorča smrt … Međutim, pošto Sam bio nesposoban patiti kao ‘Bog’ uzeo Sam prebivalište u ljudskoj čauri koja je bila sposobna patiti i koja je također sakupila volju patiti namjesto Njegovih bližnjih ljudskih bića kako bi zadovoljio Moju pravednost, kako bi Njegovoj paloj braći otvorio put ka Meni. Ipak Njegova je volja bila slobodna… On nije bio prisiljen od strane Božanstva u Njemu ostvariti žrtvu koju je On htio učiniti za Mene… iako je ljubav… Koja Sam bio Ja Osobno… bila uzrok zbog kojeg je On sakupio ovu volju… Ipak Ja Osobno nikad ne prisiljavam volju ljudskog bića niti to čini Moja ljubav. Međutim, svatko tko ima ljubav ne može drugačije nego ju isijavati/zračiti. I tako, ljudsko biće Isus je, također, zračio ljubav i pri tom je jedino želio ugoditi čovječanstvu. Otud je On jedino uvijek želio što bi pomoglo ljudima da postanu blaženo sretni. Volja ljudskog bića Isusa je bila slobodna… ipak On je potpuno sebe podredio Meni i Mojoj volji. Posljedično tome, Njegova volja nije mogla biti drugačija od Moje. Jer ljubav u Njemu je bila toliko moćna da se stopila sa Vječnom Ljubavlju, sa Mnom… Tako Sam Ja Osobno bio u Njemu, i Ja Osobno Sam ostvario u Njemu čin Spasenja (2 Korinćanima 5:18, 19)
 
Pa ipak, ljudsko biće Isus je morao Sam donijeti konačnu odluku kada se odvažio na najteže putovanje… put do križa. I premda Sam Ja, Vječna Ljubav, bio u Njemu, Moj se Božanski Duh povukao, to jest, Ljubav… duh… Ga više nije nagonio na djelovanje; on je šutio i prividno napustio ljudsko biće Isusa da se bori Sam … I to je bilo najteže od svega, činjenica da se čovjek Isus osjetio samim u Njegovoj patnji a ipak je hodao putem sve do kraja… On nije bio sam, jer Ja nikad ne bi bio u stanju Sebe ponovno razdvojiti od Njega, Koji je postao jedno sa Mnom (Ivan 10:30)… Ali Ja više nisam Sebe izražavao budući je okajanje izvornog grijeha potrebovalo izuzetnu količinu ljudske patnje i muke koju je ljudsko biće Isus rado uzeo na Sebe, i prema tome je žrtva okajanja bilo djelo najmilosrdnije ljubavi koja je ikada bila ostvarena na Zemlji. I ti su bolovi trajali sve do Njegove smrti na križu i natjerali su Ga izjaviti ‘Moj Bože, Moj Bože, zašto Si Me ostavio…’ (Matej 27:46) Ja Sam bio u Njemu ali Ja nisam govorio, pa ipak bilo je to jedino tijelo koje je patilo dok Me Njegova duša opet prepoznala, kada je On rekao ‘Dovršeno je…’ (Ivan 19:30) i ‘Oče, u Tvoje ruke predajem Svoj Duh…’ (Luka 23:46)
 
Tijelo je trpilo sve do kraja i Ja Sam Sebe morao povući/udaljiti tijekom tih sati ili bi Njegova već produhovljena duša bila učinila tijelo neosjetljivim na bol, budući je Moj duh nesposoban patiti. I ljudsko biće Isus je već bio ostvario produhovljavanje duše i tijela kao rezultat Njegovog načina života na Zemlji… ali svrha i cilj Njegovog zemaljskog napretka je bilo iskupljenje krivnje grijeha, što je bilo jedino moguće putem ekcesivne količine patnje i boli… Zbog toga se ‘Božanstvo’ povuklo i ostavilo ljudsko biće Isusa Njegovim mučiteljima, koji su uistinu izvršili najsramotniji posao namjesto Mojeg protivnika, pošto je Isus Osobno to želio tako… Jer Njegova se je duša sama od sebe ponudila sići na Zemlju kako bi izvršila žrtvu okajanja za Njegovu palu braću; ona se ponudila uzeti tijelo kako bi prihvatila ove gore spomenute neizmjerne bolove i mučenja pošto je jedino ljudsko biće bilo sposobno patiti. I Ja Sam prihvatio žrtvu pošto je ona, naposlijetku, bila izvršena od strane ‘ljubavi’… koju se nikad ne može odbaciti. I ‘ljubav’ je ostala u Njemu sve do Njegove smrti, pa maker Ona više nije dopustila Svojoj snazi da se izrazi… Tako Sam Ja Osobno morao također biti u Njemu, čak ako Sam i ostao nijem na kraju tako da bi čin Spasenja mogao kulminirati: da je ljudsko biće dopustilo Sebi biti raspeto za Njegovu bližnju braću… da je On doista podnio žrtvu koju Sam Ja prihvatio kao čin okajanja za cijelu ljudsku rasu… Nikakva ‘božanska snaga’ za Njega nije umanjila žrtvu, jer Sama je ‘Ljubav’ ostala tiha, iako je bila potpuno zaposjela ljudsko biće Isusa…
 
I ovo, također, je tajna koju vi ljudi niste još sposobni dokučiti… Čovjek Isus je morao okusiti najveću patnju: osjetiti se usamljenim i odbačenim. I baš je ova patnja okajala grijeh kojim je svako biće sebe opteretilo kada je napustilo Mene, Koji Sam im dao svu Svoju ljubav, koju su oni odbacili. Ljudsko biće Isus je trebao doživjeti ovu patnju, i prema tome je On izgovorio riječi ‘Moj Bože, Moj Bože, zašto Si Me ostavio…’ (Matej 27:46) Ipak vi ljudi nikad nećete biti u stanju razumjeti veličinu/važnost čina Spasenja sve dok živite na Zemlji. Unatoč tome, jednog dana će vas pogoditi sa iznenadnom blistavom realizacijom i vi ćete Me hvaliti i slaviti bez kraja… Jer ovaj je čin Spasenja bio (u smislu: ‘primjenjiv’; ili ‘od koristi’) za svih vas, svi vi možete sudjelovati u blagoslovima čina Spasenja, i kao rezultat čina Spasenja je za svih vas bio otvoren put povratka k Meni.  AMEN
 
***
 
Bertha Dudde, br. 8201, 27 Lipanj 1962
 
‘MOJ BOŽE, MOJ BOŽE, ZAŠTO SI ME OSTAVIO?...’
 
(Matej 27:46; Marko 15:34)
 
Moja bol i Moja smrt na križu su bili neopisivo mučenje/mrcvarenje i svaki opis patnje je samo blijeda poredba sa Mojom stvarnom patnjom pošto Sam Ja unaprijed vidio svaku fazu Mojeg čina Spasenja, znao Sam što će biti Moj posljednji zadatak i nisam imao ponovno osiguranje (reassurance) da bi Mi smanjilo bol pošto Sam posljednje sate morao patiti kao ljudsko biće jedino. Ja Sam zasigurno imao svu snagu pošto Me je Božja, Moga Vječnog Oca, snaga ljubavi prožimala sve do kraja, ali koristeći se Svojom voljom Ja osobno nisam iskoristio snagu ljubavi, nisam prihvatio njezin učinak (ili ‘njezino djelovanje’) kako bi uz njezinu pomoć smanjio ili olakšao bol, inače čin Spasenja, koji je zahtjevao najveću količinu patnje kako bi se iskupio izvorni grijeh čovječanstva, ne bi bio u postpunosti valjan… I Božanstvo u Meni je znalo Moju volju i dopustilo Mi je nastaviti/produžiti, Ono je povuklo Sebe pošto je bila Moja volja ostvariti najveći stupanj ljubavi za čovječanstvo, što je opet bilo jedino za Moga Oca, za Kojim sam čeznuo za vrijeme najveće agonije, za vrijeme najstrašnije patnje a posebice tijekom posljednjih minuta Mojeg fizičkog života… I ta čežnja se povećavala pošto Ja više nisam koristio Njegov učinak (ili ‘Njegovu efektnost’), Njegovu snagu ljubavi… I u toj žudnji za Njime, za Mojim vječnim Ocem, uzviknuo sam riječi ‘Moj Bože, Moj Bože, zašto si Me ostavio?...’
 
Ja Osobno Sam kao ljudsko biće želio kompletirati čin milosti za grešno čovječanstvo, pošto je najveća ljubav koju Sam mogao ponuditi Mojem Ocu bilo Sebi dozvoliti prikucavanje čavlima na križ umjesto Njega, jer naposlijetku On Osobno je morao doći na Zemlju i nastaniti se u Meni, pošto je On Osobno želio sprovesti čin Spasenja za Svoju djecu, ali kako je ‘Bog’ On nije bio u stanju patiti… I zato Sam Ja prihvatio sva mučenja i bol namjesto Njega i izdržao ih do kraja… Bez obzira koliko često i razumljivo vam ovo pokušavam objasniti… vi nikad nećete u potpunosti razumjeti sve dok vas ne primi duhovno kraljevstvo, kraljevstvo svjetla i blaženstva… A najjednostavnije objašnjenje su uvijek riječi ‘Otac i Ja smo Jedno…’ (Ivan 10:30) To je već bilo potpuno ujedinjenje i prema tome Sam bio u stanju reći: ‘Dovršeno je…’ (Ivan 19:30) Isus ljudsko biće je žrtvovao Svoj život, On je patio kao ljudsko biće i doživio je neizrecivo bolnu smrt… Ali On se također ujedinio sa Vječnim Božanstvom, pošto je ljubav bila unutar čovjeka Isusa sve do kraja inače On ne bi mogao reći: ‘Oče, oprosti im jer ne znaju što čine.’ (Luka 23:34) I ako je sâma ‘Ljubav’ ostala šutljiva to je bilo jedino zato što je (to) bilo nužno radi zaključivanja čina Spasenja, tako da bi smrt onda mogla biti potvrđena od strane svih ljudi u Njegovoj blizini… tako da bi Njegovo tijelo moglo biti postavljeno u grob odakle je On ponovno uskrsnuo trećeg dana…
 
Svaki izražaj Božjeg duha na kraju bi još mogao prouzročiti da ljudi posumnjaju u Isusovu smrt na križu, pošto bi oni onda bili prepoznali Njegovu vezu sa Mnom i vjera u čin Spasenja bi onda bila prisiljavajući rezultat, ali to je trebala biti slobodna odluka volje... Vi ipak ovo još jedno vrijeme nećete biti u stanju razumjeti, ali čim vi sami ujedinite vaš duh sa duhom vječnog Oca postat ćete prosvjetljeni, i onda ćete također razumjeti Moju Riječ koja uvijek za cilj ima dati vam objašnjenje koje možete razumjeti u skladu sa stupnjem vašeg duševnog razvoja ili ljubavi. Posebice po pitanju čina Spasenja vi trebate primiti čistu istinu i treba vam biti dano potpuno razumijevanje, tako da možete shvatiti važnost/magnitudu Moje ljubavi, Koja je došla na Zemlju zbog vas ljudi, zbog vaše krivnje grijeha, Koja je ostvarila čin Spasenja kako bi ponovno otvorila put do Oca, da iskupi vašu ogromnu krivnju grijeha, jer ova je zatvorila vaš put do Očeve kuće zauvijek.  AMEN
 
***
Bertha Dudde, br. 8964, 16 Travanj 1965
 
VELIKI PETAK…
 
Grijeh kojeg Sam uzeo na Moja ramena je bio nezamislivo težak teret i mogao je biti iskupljen jedino kroz jednako golemu žrtvu okajanja, kakvi su put do križa te izuzetno bolna patnja i umiranje na križu bili za Mene. Jer to je bilo bolno mučenje… Vi ljudi niste sposobni čak ni blizu zamisliti tu količinu patnje, jer Ja Sam se osjećao odbačenim od strane Božje snage, Ja… Koji Sam uvijek bio ujedinjen sa Ocem… Sam sam morao hodati stazom koja se činila bez kraja ali kojom Sam se unatoč tome zaputio (u smislu: uzeo je sve to na Sebe’) u beskonačnoj ljubavi budući Sam sažaljevao ljudsku rasu i znao Sam da je jedino ova Moja žrtva mogla donijeti spasenje čovječanstvu… Opet i iznova Sam morao doživjeti brutalnosti krvničkih slugu, i cijeli je pakleni svijet u tome sudjelovao.
 
Pa ipak nije Mi bilo dozvoljeno braniti se time što ću koristiti Božanstvenu snagu koja je boravila u Meni, jer ovaj čin Spasenja je morao biti čin slobodne volje, naračun kojeg Sam prošao ovom stazom patnji kao ‘ne više doli ljudsko biće’, uvijek moleći za to da budem sposoban kompletirati ju, da ne podbacim prije kraja, da Mi je također bilo dozvoljeno izdržati smrt na križu, što je na prvom mjestu zaključilo (ili ‘kojom je na prvom mjestu bio zaključen’) čin Spasenja.
 
Vi ćete jedino biti sposobni odmjeriti/procjeniti cijelu veličinu/količinu mučenja i poniženja koje Sam morao pretrpjeti kada uđete u kraljevstvo onostranog, gdje ćete biti sposobni motriti Moje raspeće. Ipak tijekom vašeg zemaljskog postojanja vama nedostaje cijeli koncept Mojih mučenja, pošto bi vas manja mjera već koštala života, međutim, Moja volja da vas iskupim je bila toliko snažna da Mi je dala snagu kušati svu patnju do krajnjih granica… da Sam također svjesno izdržao smrt na križu i još Sam bio sposoban moliti za Moje mučitelje ‘Oče, oprosti im; jer ne znaju što čine’ (Luka 23:34)
 
Oni nisu znali kako su zakucavajući Mene na križ oni na križ zakucali Oca Osobno, Koji je želio iskupiti sve ljude od svakog grijeha… Znao Sam da je On Sebe samo udaljio od Mene tako da ne izvrši prisilu na Mene kao ljudsko biće, jer jedino je ljudsko biće Isus bilo sposobno patiti i ova patnja donijela izmirenje sa Ocem (2 Korinćanima 5:18, 19). Iz ovog Sam razloga Ja izgovorio Riječ ‘Dovršeno je…’ (Ivan 19:30) kako bi proglasio da je vječno predodređeni čin bio ostvaren.
 
Međutim, njegovi rezultati su obuhvatili prošlost, sadašnjost i budućnost… I tako su sva bića koja su jednom otpala od Boga iskupljena…
 
Jednog dana u onostranom ćete vi uvijek biti u stanju svjedočiti raspeću Isusa, ljudskog bića, ali ni jedna osoba nikad neće biti sposobna odmjeriti/procjeniti užasne muke sve dok i dalje živi na Zemlji… jer njoj će nedostajati razumijevanja, Njegova ogromna patnja, ogromna patnja čovjeka Isusa, nije jedino uključivala fizičku bol koja Mu je bila nanešena, namjesto toga, patnja Njegove čiste duše, koja je sišla na Zemlju iz kraljevstva svjetla poradi ovog čina Spasenja, je bila daleko veća…
 

Jedino duša koja već boravi u kraljevstvu svjetla je u stanju shvatiti što znači za čistu dušu biti u bari grijeha… što za savršenu dušu znači boraviti sred nesavršenih stvorenja.. ali onda je ona također u stanju razumjeti dubinu ljubavi koja je motivirala Isusa da osigura pomoć za Njegovu grešnu braću, i onda će oni drhtati od poštovanja te zahvaljivati i pjevati njihove zahvalnice Onome Koji je cijeli svijet iskupio od grijeha…  AMEN